Obchodné podmienky

Prosíme, čítajte podmienky pozorne

MÁM ZÁUJEM O PREKLAD

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

I. Zmluvné strany

Poskytovateľ služieb webu www.prekladatelna.sk

Best Biz s.r.o.
U Menhiru 658
252 41 Dolní Břežany
IČ: 27497208
DIČ: CZ27497208
ďalej iba „zhotoviteľ“

a

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a elektronicky odošle objednávku na zakúpenie služby je ďalej „objednávateľ“

sa dohodli na nasledujúcom:

II. Uzatvorenie zmluvného vzťahu

 1. Objednávateľ zavedením objednávky do webovej aplikácie na adrese www.prekladatelna.sk uzatvára so zhotoviteľom zmluvu na vyhotovenie prekladu podľa ponuky a týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Rovnaké pravidlá platia aj pre objednávky potvrdené objednávateľom, ktoré boli realizované a dojednané prostredníctvom e-mailu. V každom prípade objednávateľ je informovaný potvrdením objednávky.
 2. Táto objednávka je svojím obsahom, špecifikáciou a údajmi uvedenými pri vyplnení formulára (objednaním e-mailom) záväzná a zakladá zmluvný vzťah medzi stranami. Objednávateľ potvrdzuje oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami, a to vrátane reklamačného poriadku, a vyslovuje s nimi súhlas v okamihu zaslania objednávky prekladu.
 3. Platná elektronická (e-mailová) objednávka musí obsahovať pravdivo a úplne vyplnené, formulárom predpísané údaje a náležitosti. V opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za vzniknuté nezrovnalosti a možné nedorozumenia, oneskorenie alebo nedostatky. Objednávateľ je aj v prípade zadania vymyslených alebo neplatných údajov povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu za zhotovený preklad, prípadne jeho časť, ktorú už zhotoviteľ vykonal.
 4. Dodanie vyhotoveného prekladu prebieha elektronickou cestou vo forme emailu s prílohou a ako emailová adresa objednávateľa sa považuje údaj, ktorý uviedol objednávateľ v objednávke alebo registračnom formulári. Objednávateľ zodpovedá za nesprávny údaj alebo zle vyplnenú registráciu alebo objednávku, ktorá vznikla na jeho strane.
 5. Právo nakladať s prekladom prechádza na objednávateľa okamihom zaplatenia, teda pripísaním peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa. Do úplného zaplatenia ceny za objednávku zostávajú všetky vlastnícke a autorské práva v držbe zhotoviteľa. Objednávateľ zodpovedá za obsah prekladu a práv k textu, ak sa týkajú autorských práv alebo iných majetkových či osobnostných povinností. Rovnako tak text nesmie odporovať platným zákonom a nariadeniam podľa českého práva.

III. Cena

 1. Zhotoviteľ je platiteľom DPH.
 2. Celková cena vrátane DPH uvedená zhotoviteľom v cenovej kalkulácii vyhotovenej na základe množstva zdrojového textu uvedeného v NS (1 800 znakov vrátane medzier), prekladaného jazyka, typu prekladu (napr. bez overenia/s overením) a odbornosti textu a potvrdená objednávateľom je konečná, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

IV. Platba a fakturácia

 1. Faktúru (daňový doklad) dostane objednávateľ iba v elektronickej podobe emailom. Na faktúre je pečiatka a slúži ako plnohodnotný doklad pre účtovníctvo. Klasické „papierové“ faktúry zhotoviteľ zasiela iba na vyžiadanie za cenu podľa aktuálneho cenníka. Splatnosť faktúry je 14 dní.
 2. U fyzických osôb žiadame vždy o platbu faktúry vopred a zaslanie potvrdenia o realizácii platby obratom. Preklad bude zadaný k vyhotoveniu až po prijatí potvrdenia o platbe.
 3. U právnych osôb pri prvých dvoch objednávkach žiadame o platbu faktúry vopred a zaslanie potvrdenia o realizácii platby obratom. Preklad bude zadaný k vyhotoveniu až po prijatí potvrdenia o platbe.

V. Storno objednávky

 1. Objednávateľ môže stornovať objednávku. Tým mu vzniká povinnosť uhradiť už realizovanú časť objednaných služieb.
 2. Po dodaní prekladu objednávateľovi alebo v prípade, že zhotoviteľ oznámi dokončenie prekladu, objednávku nie je možné zrušiť.

VI. Dodanie prekladu

 1. Za hotový preklad sa rozumie také preloženie zdrojového textu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka, ktoré si objednávateľ zadal v objednávke.
 2. Preklad je odovzdaný spôsobom, aký objednávateľ uviedol v objednávke. Za dodanie prekladu sa rozumie odoslanie prekladu na adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo v prípade súdneho prekladu korešpondenčnú adresu dohodnutú so zhotoviteľom.
 3. Odoslaním prekladu je objednávka vybavená.

VII. Prevzatie prekladu

 1. Objednávateľ je povinný ihneď po prevzatí preklad skontrolovať predovšetkým úplnosť a správnosť plnenia objednávky. Ak zistí akýkoľvek problém alebo nedostatok, musí čo najrýchlejšie informovať zhotoviteľa.
 2. Ak objednávateľ nepotvrdí prevzatie prekladu alebo ak do 3 dní nevznesie žiadne námietky, má sa za to, že preklad dostal v poriadku a v súlade s objednávkou.

VIII. Reklamácie

 1. Pri reklamácii prekladu objednávateľ vytkne chyby dodaného prekladu bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov od prevzatia prekladu.
 2. Vzhľadom k povahe poskytovanej služby sú všetky chyby odstrániteľné zhotoviteľom. Objednávateľ sa môže domáhať buď opravy chýb alebo doplnenia toho, čo v preklade chýba.
 3. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní chyby na vlastné náklady odstrániť alebo odmietnuť s vysvetlením, prečo považuje reklamáciu za neoprávnenú.
 4. Úpravy prekladu iným subjektom nebudú zhotoviteľom v žiadnom prípade preplatené.
 5. V prípade, že zdrojový text obsahuje odborné výrazy, preferenčnú terminológiu, menej známe skratky či skratky používané objednávateľom apod., je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi zoznam príslušných termínov v požadovanom cieľovom jazyku prekladu a prípadne poskytnúť pomocné materiály s odsúhlasenou terminológiou, a to ešte pred zahájením prekladu. Pokiaľ toto nebude splnené, nie je možné akceptovať reklamáciu z dôvodu odlišnosti použitej terminológie.
 6. V prípade, že objednávateľom vytknuté chyby prekladu sú preferenčného charakteru, tzn. nejedná sa o chybný preklad zdrojového textu, nie je možné uznať reklamáciu objednávateľa z dôvodu odlišnosti od ním preferovanej verzie prekladu.
 7. V prípade, že zhotoviteľ ponúkne objednávateľovi korektúru rodeným hovoriacim v cieľovom jazyku prekladu, a objednávateľ si túto korektúru neobjedná, objednávateľ výslovne akceptuje skutočnosť, že dodaný preklad nemusí dosahovať úrovne prekladu vyhotoveného alebo korigovaného rodeným hovoriacim.
 8. V prípade, že u prekladov určených k ďalšej tlači si objednávateľ neobjedná u zhotoviteľa alebo iným spôsobom nezaistí predtlačovú korektúru rodeným hovoriacim v cieľovom jazyku prekladu, objednávateľ výslovne akceptuje skutočnosť, že dodaný preklad nie je možné použiť k tlači bez predtlačovej korektúry.
 9. Zhotoviteľ nezodpovedá za pôvodné chyby zdrojového textu na preklad. Ak je zdrojový text štylisticky nesprávny, obsahuje vecné či významové chyby, je nezrozumiteľný alebo má chyby formátovania, slovosledu alebo gramatické chyby, zhotoviteľ nie je povinný tieto chyby identifikovať, opravovať či upozorniť na ne objednávateľa. Zhotoviteľ preloží zdrojový text tak, ako mu bol dodaný.
 10. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotoveného prekladu zodpovedá zhotoviteľ maximálne do výšky ceny prekladu, v ktorom sa chyba vyskytla.

IX. Mlčanlivosť

 1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť voči osobám mimo objednávateľa o všetkých údajoch a informáciách týkajúcich sa obsahu zdrojových textov a vyhotovených prekladov.
 2. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj či informácia, ktoré sú pred oznámením už verejne známe či dostupné, alebo je nutné ich oznámiť tretej strane na základe povinnosti uloženej platným právnym predpisom, alebo boli vynútené rozhodnutím a/alebo opatrením orgánu verejnej moci, ktorému bol zhotoviteľ povinný sa podrobiť.

X. Ochrana osobných údajov a ďalších dát

 1. Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len pre potrebu prekladu a vybavenie objednávky.
 2. S osobnými údajmi zákazníka sa zaobchádza v súlade so znením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, pozri Zásady spracovania a ochrany osobných údajov , ktoré sú súčasťou obchodných podmienok.

XI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Zhotoviteľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zrušiť objednávku, a to z technických, organizačných, obchodných alebo iných dôvodov, kedy z dôvodov technických porúch či iných vplyvov nebude môcť po určitú dobu prevádzkovať svoje stránky alebo svoju činnosť. Odstúpenie je povinný urobiť formou elektronickej pošty, faxom a inými prostriedkami komunikácie na diaľku. V takom prípade si strany nie sú povinné nahrádzať akékoľvek náklady či škody, ktoré im vznikli v súvislosti s objednávkou.

XII. Rozhodcovská doložka

 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré v budúcnosti vzniknú zo všetkých zmluvných vzťahov a dohôd medzi účastníkmi tejto rozhodcovskej doložky alebo zo všetkých jednostranných právnych úkonov jedného z účastníkov tejto rozhodcovskej doložky voči druhému účastníkovi (ďalej len právne vzťahy), ktoré vznikajú uzavretím zmluvného vzťahu (objednávkou), ako aj spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito právnymi vzťahmi vrátane otázok ich platnosti, výkladu, realizácie alebo ukončenia, otázok práv z týchto právnych vzťahov priamo vznikajúcich, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom ad hoc. Výslovne týmto poverujú štatutárny orgán arbitrážneho centra Czech Arbitration Centre s.r.o., IČO: 281 63 427, so sídlom Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň (ďalej len „AC“) k výberu rozhodcu z rozhodcov pôsobiacich u AC a takto vybraného rozhodcu potom výslovne poverujú k rozhodnutiu podľa zásad spravodlivosti. Žaloba sa podáva na adresu AC, PO Box 183, 304 83 Plzeň, táto adresa je aj doručovacou adresou rozhodcu, prípadne osobne na adresu Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň. Rozhodcovské konanie je neverejné a bude prebiehať písomnou formou, bez nariadenia ústneho pojednávania, ak nezistí toto rozhodca za potrebné, arbitrážne rozhodnutie nemusí byť odôvodnené. Pravidlá ohľadom platenia poplatku a postupu v konaní sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku pre arbitráž uverejneného na www.arbitrators.cz, s ktorého znením zmluvné strany súhlasia a považujú ho za neoddeliteľnú súčasť rozhodcovskej doložky. Zmluvné strany súhlasia, aby rozhodcu poveril k administratívnej a ekonomickej činnosti v rámci rozhodcovského konania tretej osoby, a v tomto rozsahu ho zbavujú mlčanlivosti. Doručovaný bude s prihliadnutím k prísl. ust. o.s.p., uloženie u odosielajúceho súde sa nahrádza uložením u rozhodcu a vyvesením na úradnej tabuli AC zverejnené na www.arbitrators.cz.
 2. V prípade vymáhania neuhradených faktúr bude navyše účtovaná zmluvná pokuta vo výške 300,- € (slovom: tristo eur) za každú neuhradenú faktúru.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné dojednania uvedené v týchto Obchodných podmienkach sú záväzné pre obe strany a riadia sa platným Občianskym zákonníkom podľa českého právneho poriadku. Registráciou objednávateľ potvrdzuje ich prečítanie a podaním objednávky odoslaním formou elektronickej pošty vstupuje do práv a povinností tu uvedených. Strany vyhlasujú, že na základe svojej slobodnej vôle a priania rešpektujú a súhlasia s týmito Obchodnými podmienkami a budú sa nimi riadiť. Tieto podmienky je prevádzkovateľ webu oprávnený zmeniť, doplniť alebo inak upraviť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Úprava týchto podmienok nemá spätnú platnosť. V prípade sporov a nejasností budú najprv rokovať zmierlivo, s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie.
 2. V prípade, že objednávateľ je podnikateľským subjektom, zaplatením objednaného prekladu dáva súhlas zhotoviteľovi s uverejnením svojho názvu, loga a typu zákazky na stránkach www.prekladatelna.sk, www.prekladatelna.cz a bizlanga.com.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 24.2.2023.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov