Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady autorských textov

Preklady autorských textov? Myslieť treba nielen na umelecký ale aj právny rozmer

V našej bohatej prekladateľskej praxi sme sa stretli s nepreberným množstvom rôznych textov. Medzi nimi aj s tzv. autorskými textami, ktoré bolo potrebné preložiť z cudzieho prípadne do cudzieho jazyka. Autorské texty sú však v určitom zmysle špecifické a netreba pri nich zabúdať na oprávnené záujmy pôvodného autora.

V prvom rade je potrebné definovať, čo môžeme považovať za autorský text. Zjednodušene uveďme, že ide o texty umeleckého či vedeckého charakteru, ktoré sú ale výsledkom tvorivej činnosti autora. Ak by sme hľadali odpoveď priamo v zákone č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon nájdeme ju v § 3 ods. 1, kde je definovaný predmet autorského práva ako: je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Dôležitým určovacím znakom je teda vzhľadom na vyššie uvedené to, že text je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autora. O aké texty teda najčastejšie ide? V praxi sú to predovšetkým preklady vedeckých štúdií a publikácií, preklady kníh, prípadne preklady divadelných scenárov a iných textov s prevažne umeleckým charakterom.

V čom sú preklady autorských textov špecifické? Od prekladateľa si vyžadujú nielen istú dávku „umeleckého cítenia“ ale aj základnú znalosť autorskoprávnych vzťahov. Okrem prístupu k samotnému dokumentu je totiž potrebné prihliadať aj na výhradné majetkové práva autora textu.

Medzi agentúru a klienta ako zadávateľa textu tak vstupuje ešte autor zdrojového textu resp. nositeľ autorských práv, ktorý preklad diela musí povoliť. Dohodnutá môže byť napríklad aj následná kontrola prekladu či dokonca možnosť kontroly pred vydaním. Zároveň je dôležité uvedomiť si ďalší podstatný aspekt prekladu autorských textov. Aj preklad autorského textu sa totiž podľa zákona považuje za tvorivú činnosť. Prekladateľstvo teda od umenia nemá vôbec ďaleko…

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov